@ Artellando e-solucións Solucións informáticas a medida

Aviso legal

Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)

Rubén Dopico Martínez, responsable do sitio web, en adiante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento aas obrigas dispostas na Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose aa observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí indicadas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O RESPONSABLE resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do RESPONSABLE.

Datos identificativos

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamiento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondientes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puidieran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros podan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de www.artellando.com.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico

Exención de responsabilidades

O RESPONSABLE exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Uso de Cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequeños arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao finalizar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa mais sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraran previamente aas áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen tener que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc, sendo nestes casos cookies prescindibles técnicamente pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

Este sitio web utiliza cookies analíticas (_ga o _utm) propiedade de Google Analytics, persistentes durante 2 anos, para habilitar a función de control de visitas únicas coa fin de facilitarlle a súa navegación. A todo usuario que visita a web se lle informa do uso destas cookies mediante un aviso flotante, considerando que se continúa navegando está de acordo co seu uso. No caso de aceptar o seu uso, o aviso desaparecerá, aínda que en todo momento poderá revocar o consentimento e obter máis información consultando a nosa Política de cookies.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instruccións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Dende o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá aa retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo aa retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociales ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Sen embargo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que podan afectar o contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible desta clasificación, prégase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantizarse o correcto funcionamento os 365 días do año, 24 horas ao día. Sen embargo, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos errores de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso aa páxina web.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automáticamente a un ordenador cando éste se conecta a Internet. Toda esta información é registrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos coa fin de obtener medicións únicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde das visitas, o punto de acceso, etc.

Lei aplicable e xurisdicción

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel realizadas, será de aplicación a lexislación española, aa que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de tódolos conflictos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados y Tribunais máis cercanos ao noso domicilio social.

Hidden Contact Form

Axudas á promoción do emprego autónomo

Operación cofinanciada pola Unión Europea

PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020


Obter formación e un emprego de calidade

O FSE Inviste no teu futuro