@ Artellando e-solucións Solucións informáticas a medida

Política de privacidade

Información ao usuario

Rubén Dopico Martínez, en adiante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dos datos personais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (GDPR) y a Ley Orgánica 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a siguiente información do tratamento:

Fins do tratamento:
manter unha relación comercial co Usuario e o envío de comunicacións de produtos ou servizos. As operacións previstas para realizar o tratamento son:
  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas cos seus produtos y servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que éste alcanzara algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos personais.
  • Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
  • Remitir el boletín de noticias de la página web.
Base xurídica do tratamento:
por consentimento do interesado (GDPR, art. 6.1.a).
Criterios de conservación dos datos:
conservaranse durante non máis tiempo do necesario para manter a fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
Comunicación dos datos:
Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obligación legal.
Dereitos que asisten ao Usuario:
  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e aa limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta aa normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Poderá solicitar o noso formulario, debendo envialo asinado (de forma presencial, por correo postal ou electrónico) e acompañado dunha copia do seu Documento Nacional de Identidade a en ou ao email

Caracter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo usuario

Os Usuarios, mediante a marcación das opcións correspondientes e entrada de datos nos campos marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto, ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garantiza que os datos personais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garantiza expresamente aos usuarios que os seus datos personais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizara algún tipo de cesión de datos personais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios. Tódolos datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. En caso de que non sexan facilitados tódolos datos, non se garantiza que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados aas súas necesidades.

Medidas de seguridade

Que de conformidad coo disposto nas normativas vixentes en protección de datos personais, o RESPONSABLE está cumplindo con tódalas disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos personais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de xeito lícito, leal e transparente en relación co interesado, e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fines para os que son tratados.

O RESPONSABLE garantiza que implementou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR coa fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e les comunicou a información axeitada para que podan exercerlos.

Hidden Contact Form

Axudas á promoción do emprego autónomo

Operación cofinanciada pola Unión Europea

PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020


Obter formación e un emprego de calidade

O FSE Inviste no teu futuro